Miasto Gdynia zaprasza na 8. międzynarodową konferencję: “Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni 2021”

TERMIN / DATES: 23-25.09.2021
ORGANIZATOR KONFERENCJI / CONFERENCE ORGANIZER: Miasto Gdynia / City of Gdynia, al. Piłsudskiego 52/54, Gdynia
WSPÓŁORGANIZATOR / CO-ORGANIZER: Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej / Faculty of Architecture, Gdańsk University of Technology
MIEJSCE OBRAD / VENUE: Centrum Konferencyjne Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego, al. Zwycięstwa 96/98, Gdynia
Pokaż Pomorski Park Naukowo – Technologiczny na mapie / Pomorski Park Naukowo – Technologiczny on the map

O KONFERENCJI / ABOUT THE CONFERENCE
Ósma międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni” jest kontynuacją konferencji, które odbyły się w Gdyni w latach 2007, 2009, 2012, 2014, 2016, 2018 i 2019 r. Sesje w Gdyni są obecnie najważniejszym w Polsce, cyklicznym wydarzeniem o tej tematyce.

The eighth international scientific conference in the series “Modernism in Europe – Modernism in Gdynia” is a continuation of the conferences that took place in Gdynia in 2007, 2009, 2012, 2014, 2016, 2018 and 2019. Sessions in Gdynia are currently the most important in Poland, a cyclical event on this subject.

PROGRAM KONFERENCJI / CONFERENCE PROGRAMME
23 września / September 23rd
8:00 – 9:00 rejestracja uczestników / registration of participants

9:00 – 9:30 rozpoczęcie konferencji, wystąpienia organizatorów i patronów przedsięwzięcia / start of the conference, speeches by the organizers and patrons of the project

9:30 – 10:00 wykład inauguracyjny / inaugural lecture

 • dr hab. inż. arch. Piotr Gerber, Prof. PWr, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej / PK TICCIH, Wrocław
  Ochrona Dziedzictwa Przemysłowego / Protection of industrial heritage

10:00 – 10:10 przerwa / break

10:10 – 11:40 sesja I / session I.

 • Prof. Massimo Preite, Członek zarządu The International Committee for the Conservation of Industrial Heritage / University of Padua, Włochy
  Industrial new towns in 1930s. Italian Modernism / Nowe miasta przemysłowe w latach 30. XX wieku. Włoski modernizm
 • dr hab. inż. arch. Bartosz M. Walczak, Prof. PŁ, Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej, mgr inż. arch. Antonio Nevescanin, Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej
  Uwarunkowania technologiczne i lokalizacyjne adaptacji modernistycznych obiektów przemysłowych na wybranych przykładach z Polski i Chrowacji / Technological And Location Conditions For Adaptation Of Modernist Industrial Facilities On Selected Examples From Poland And Croatia
 • inż. arch. Magdalena Opania, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, Gliwice
  Światowe dziedzictwo modernizmu w nieznanych realizacjach obiektów przemysłowych zakładów Tomasa Baty / The world legacy of modernism in the unknown realizations of Tomas Bata’s industrial buildings
 • dr hab. inż. arch. Szymon Opania, prof. PŚ, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, Gliwice
  Architektura Fabryki Tomasa Baty w Zlinie. Od rodzinnej manufaktury do miasta zrównoważonego / Architecture of Tomas Bata’s factory in Zlin. From a family manufactory to a sustainable city

11:40 – 12:10 przerwa kawowa / coffee break

12:10 – 13:40 sesja II / session II.

 • dr hab. inż. arch. Małgorzata Rozbicka, prof. PW, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
  Dorobek budowlany przedsiębiorstw miejskich międzywojennej Warszawy / The Building Achievements of the Municipal Enterprises of Interwar Warsaw
 • dr hab. Michał Pszczółkowski, Prof. ASP, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Toruń
  Architektura budynków Polskiego Monopolu Tytoniowego w okresie międzywojennym / Architecture of the buildings of the Polish Tobacco Monopoly in the interwar period
 • mgr inż. arch. Dorota Bagińska, D.W. Bagińscy | architekci / Urząd Gminy Michałowo, mgr inż. arch. Wojciech Bagiński, D.W. Bagińscy | architekci / Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie
  Warszawskie Zoo. Jak powstał układ przestrzenny / Warsaw Zoo. How the spatial plan was created
 • dr hab. nt. Artur Zaguła, prof. PŁ, Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej, mgr inż. arch. Anna Jaruga-Rozdolska, Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Politechniki Łódzkiej
  Domy kopułowe przy ul. Ustrzyckiej w Warszawie. Przyczynek do modernistycznej idei prefabrykacji i masowej produkcji domów mieszkalnych / Dome houses at Ustrzycka Street in Warsaw. Contribution to the modernist idea of prefabrication and mass production of residential houses

13:40 – 15:10 przerwa obiadowa / lunch break

15:10 – 16:40 sesja III Port w Gdyni / session III. Port of Gdynia

 • prof. dr hab. inż. arch. Maria J. Sołtysik, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, Gdynia
  Budowa portu w Gdyni i jej koncepcje w latach 1920-1939 / Construction of the port in Gdynia and its concepts in the years 1920-1939
 • dr inż. arch. Anna Orchowska-Smolińska, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, Gdynia
  Powojenny rozdział w historii architektury portu gdyńskiego / A post-war chapter in the history of Gdynia port architecture
 • mgr Weronika Szerle, Muzeum Miasta Gdyni / Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej
  Architektura „Targów Gdyńskich” / Architecture of the “Gdynia Fair”
 • dr Artur Tanikowski, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, Warszawa
  Na Wschodzie nie bez zmian. Targi Lewantyńskie a modernizm telawiwski i model nowego społeczeństwa / Nothing quiet on the Eastern front: Levant Fair, Tel Aviv modernism, and the model of a new society

16:40 – 17:00 informacja o przebiegu Forum Miast Modernistycznych Gdynia 2021 / information on the course of the Forum of Modernist Cities Gdynia 2021

24 września / September 24th
9:00 – 10:50 sesja IV / session IV.

 

 • dr hab. inż. arch. Piotr Fiuk, prof. ZUT, Katedra Historii i Teorii Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego w Szczecinie
  Modernizm w Wenecji po 1945 roku — kreacja, kontynuacja, kontrast i rekompozycja historycznej struktury / The modernism in Venice after 1945 – creation, continuation, contrast and recomposition of historical structure
 • dr inż. arch. Monika Trojanowska, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
  Wybrane zagadnienia dziedzictwa modernizmu po II Wojnie Światowej. Internacjonalizacja stylu międzynarodowego a tworzenie tożsamości miejsca / Selected issues concerning the heritage of modernism after the Second World War. The internationalization of the international style and place identity
 • dr hab. inż. arch. Jadwiga Urbanik, Prof. PWr, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej
  RFG i ergonomia w architekturze w okresie międzywojennym / RFG and ergonomics in architecture in interwar period
 • Assoc. Prof., PhD Liutauras Nekrosius, Faculty of Architecture, Vilnius Gediminas Technical University, Wilno, Litwa
  Architecture for Literacy, Piety and Identity: Lithuanian Parochial Schools in North America
 • dr inż. arch. Błażej Ciarkowski, Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej
  Słowo architekta. Historia mówiona a dziedzictwo powojennego modernizmu w Polsce / Architect’s word. The oral history and the heritage of post-war modernism in Poland

10:50 – 11:20 przerwa kawowa / coffee break

11:20 – 13:10 sesja V

 • Prof. Dr. habil. Ivo Hammer, University of Applied Sciences and Arts HAWK in Hildesheim, Austria
  Methodological and technological aspects of the preservation of historical architectural surfaces of modernism / Metodologiczne i technologiczne aspekty zachowania zabytkowych powierzchni architektonicznych modernizmu
 • mgr inż. arch. Jakub Andrzejewski, Warszawa
  Modernistyczne zabytki kolejnictwa na terenie Warszawy – wybrane przykłady / Modernist Railway Historical Facilities in Warsaw – Selected Examples
 • mgr Alicja Gzowska, mgr inż. arch. Anna Syska, Miesjki Konserwator Zabytków w Tychach, Urząd Miasta Tychy
  Dworce nowego miasta. Budownictwo kolejowe w Tychach / Stations for the New city. Railway buildings in Tychy
 • Prof. Ing. arch., Ph.D. Petr Vorlik, Faculty of Architecture, Czech Technical University, Praga, Czechy
  Garages in the Service of Modern Life Style / Garaże w służbie nowoczesnego stylu życia
 • Prof. PhD Alexander Bouryak, Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture, arch. Marija Rusanova, Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture
  Garaż Rady Komisarzy Ludowych ukraińskiej SRR w Charkowie – zabytek architektury ukraińskiego konstruktywizmu. Historia i możliwości rekonstrukcji / Garage of the Council of People’s Commissars of the Ukrainian SSR in Kharkiv – Architectural Monument of Ukrainian Constructivism. History and Reconstruction Options

13:10 – 14:40 przerwa obiadowa / lunch break

14:40 – 16:30 sesja VI w hołdzie Eugeniuszowi Kwiatkowskiemu / session VI. in tribute to Eugeniusz Kwiatkowski

 • dr hab. inż. arch. Marcin Furtak, Prof. PK, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej
  Architektura i urbanistyka Centralnego Okręgu Przemysłowego / Architecture and urban planning of the Central Industrial District
 • mgr inż. arch. Karol Giełdon, Wydział Ochrony Dziedzictwa, Urząd Miasta Gdyni
  Elektrownia “Gródek” w porcie gdyńskim – kluczowa inwestycja na drodze do elektryfikacji Gdyni i Pomorza / “Gródek” power plant in the port of Gdynia – a key investment on the way to electrification of Gdynia and Pomerania
 • dr Marcin Szerle, Muzeum Miasta Gdyni
  Nieoczywiste dziedzictwo – architektura gdyńskiej infrastruktury technicznej okresu międzywojennego, jako wyraz nowoczesności w projektowaniu / Non-obvious Heritage – Architecture of Gdynia’s Interwar Period Technical Infrastructure as Expression of Modern Design
 • mgr inż. arch. Alina Limańska-Michalska, Wydział Ochrony Dziedzictwa, Urząd Miasta Gdyni
  Zakład Gazowy w Gdyni. Nowoczesna technologia w nowoczesnej architekturze / Gas Plant in Gdynia. Modern technology in modern architecture
 • mgr inż. arch. Joanna Majczyk, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej
  Andrzej Frydecki i jego modernizm – Lwów, Gdynia, Wrocław / Andrzej Frydecki and His Modernism. Lviv, Gdynia, Wroclaw

25 września / September 25th
9:30 – 11:00 Prezentacja wybranych przykładów architektury modernistycznej w porcie gdyńskim cz. I

11:00 – 11:30 przerwa kawowa / coffee break

11:30 – 13:00 Prezentacja wybranych przykładów architektury modernistycznej w porcie gdyńskim cz. II

KOMITET NAUKOWY / SCIENTIFIC COMMITTEE
Nad stroną merytoryczną czuwa Komitet Naukowy, do którego organizator zaprosił wybitnych specjalistów z Polski i z zagranicy.

The substantive side is supervised by the Scientific Committee, to which the organizer invited eminent specialists from Poland and abroad.

 • prof. Edward Denison, Szkoła Architektury Bartletta, Kolegium Uniwersyteckie w Londynie, Wielka Brytania
 • dr hab. inż. arch. Robert Hirsch, prof. PG, Politechnika Gdańska / Miejski Konserwator Zabytków w Gdyni, Polska
 • dr arch. Jeremie Hoffmann, Dyrektor Wydziału Ochrony Zabytków Miasta Tel Awiw-Jafa, Izrael
 • prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka, Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, Polska
 • prof. Massimo Preite, Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków ICOMOS, Włochy
 • prof. dr hab. Jacek Purchla, Przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO, Polska
 • dr hab. inż. arch. Małgorzata Rozbicka, prof. PW, Politechnika Warszawska, Polska
 • prof. dr hab. inż. arch. Maria Jolanta Sołtysik, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, Polska
 • dr inż. arch. Marek Stępa, Naczelnik Wydziału Ochrony Dziedzictwa, Urząd Miasta Gdyni, Polska

Referaty przedstawione na konferencji, przygotowane w formie artykułów naukowych, zostaną zebrane i opracowane redakcyjnie, a następnie wydane w formie recenzowanej książki.

Papers presented at the conference, prepared in the form of scientific articles, will be collected and edited, and then published in the form of a reviewed book.

Artykuły będące dorobkiem poprzednich konferencji ukazały się w książkach wydanych przez Urząd Miasta Gdyni w latach / Articles from previous conferences were published in books published by the City Hall of Gdynia in:

2009 (wersja polska / english version), 2011 (wersja polska / english version), 2014 (wersja polska / english version), 2017 (wersja polska), 2018 (wersja polska), 2019 (wersja polska z angielskim streszczeniami / polish version with english summaries), 2020 (wersja polska z angielskimi streszczeniami / polish version with english summaries)

TERMINY / DATES
nadesłanie treści zakwalifikowanych referatów / sending the content of qualified papers: do 27 sierpnia 2021 r. / till August 27th, 2021
przyjmowanie zgłoszeń słuchaczy / receiving applications from listeners: 1 maja – 31 sierpnia 2021 r. / May 1 – August 31, 2021

INFORMACJE OGÓLNE / GENERAL INFORMATION
Udział w konferencji jest bezpłatny, ale uczestnicy (w tym referenci) pokrywają koszty dojazdu i pobytu. Obrady odbywać się będą w języku polskim i angielskim z tłumaczeniem symultanicznym.

Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Digg